Кафедра туризму

Кафедра туризму в оновленому складі на теренах ДВНЗ «УжНУ» повноцінно запрацювала в квітні 2013 року. ЇЇ діяльність зорієнтована на забезпечення високого рівня викладання навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за наступними спеціальностями:

 • 242 «Туризм» за ОС «бакалавр»   
 • 242 «Туризм» за  ОС «магістр»
 • 241 «Готельно-ресторанна справа»  за ОС «бакалавр»  
 • 241 «Готельно-ресторанна справа»  за ОС «магістр»  

Сьогодні колектив науково-педагогічних працівників кафедри складається з 8 осіб, які працюють за основним місцем роботи та 6 осіб – за сумісництвом. Серед них штатними працівниками є   професор Машіка Г.В. та доценти:  Габчак Н.Ф., Чир Н.В., Кашка М.Ю., Пригара О.В., Ханас У.Я., Грабар М.В., ст. викл. Іщук Т.Т., ст.викл. Кривенкова Р.Ю., асист. Іваниця С.М.

За зовнішнім сумісництвом працюють – доценти Агій Я.Ю., Павлишин Л.В., Пеняк П.С., Сабадош Г.О., старший викладач Маляр Е.М. Фахівці кафедри широко залучені до виконання різних державних програм з розвитку туризму в Карпатському регіоні та Україні. Доценти Габчак Н.Ф.  та Ханас У.Я. є членами Вченої ради УжНУ. Кожен із них вносить свій особистий вклад в розвиток туристичної освіти краю. Завідувачка кафедри туризму доцент Габчак Наталія Францівна з грудня 2019 року експерт із проведення акредитаційної комісії Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) за спеціальностіми 242 «Туризм» та 103 «географія».

Науково-дослідна робота викладацького складу кафедри туризму здійснюється в межах кафедральної наукової теми: «Основні напрями та конкурентні переваги розвитку туристичної галузі на регіональному рівні».

Наукове дослідження проводиться за такими напрямами:

 1. доц. Габчак Н.Ф. «Оцінка та використання рекреаційно-туристичного потенціалу регіону в туристичних цілях».
 2. проф. Машіка Г.В. «Просторова організація туристичної сфери та господарський потенціал регіону».
 3. доц. Чир Н.В. «Територіальна організація туристичної інфраструктури Закарпатської області як інструмент підвищення рекреаційної привабливості території»
 4. доц. Кашка М.Ю. «Основні напрямки і конкурентні переваги релігійного туризму в Закарпатській області».
 5. доц. Ханас У.Я. «Природоохоронні та культурологічні аспекти розвитку на регіональному рівні».
 6. доц. Пригара О.В. «Екологічні аспекти розвитку туризму».
 7. доц. Грабар М.В. – «Регіональні вектори інтеграційних процесів у туристичній індустрії як передумова системного розвитку галузі».
 8. доц. Пеняк П.С. «Історико-культурні ресурси Закарпаття: стан та перспективи використання в рекреаційній сфері».
 9. ст. викл. Кривенкова Р.Ю.  «Формування туристичного потенціалу на регіональному рівні: державно-управлінський аспект».

Доробок викладачів кафедри відзначається високим рівнем наукової та навчально-методичної підготовки. Чимало зроблено для забезпечення навчального процесу фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з курсів та спецкурсів як нормативної, так і варіативної складової.

Випускова кафедра туризму забезпечує якісне та професійне навчання за ОС «магістр». Вибіркова компонента (вибір ВНЗ та дисципліни, пропоновані на вибір студента) базується на поглибленому вивченні географічних та історичних  дисциплін, що дозволяє формувати у майбутніх фахівців глобальні підходи і просторове мислення, а класична університетська освіта, в тому числі поглиблене вивчення кількох іноземних мов, сприяє конкурентоздатності випускників на ринку праці.

Науково-педагогічні працівники кафедри туризму забезпечують якісне викладання наступних дисциплін:

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 • Актуальні проблеми туризму та сфера послуг
 • Актуальні філософські проблеми у туризмі
 • Географія туризму України
 • Гігієна і санітарія в галузі
 • Діловий етикет в туризмі
 • Екологічний туризм та геотуризм
 • Екологія
 • Екскурсологія
 • Інформаційні системи та технології в туризмі
 • Історія Закарпаття
 • Історія розвитку туризму в світі
 • Курортна справа
 • Лікувально-оздоровчий туризм
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Міжнародний туризм
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Організація рекреаційних послуг
 • Основи безпеки в туристичній діяльності
 • Основи наукових досліджень
 • Основи туризмознавства
 • Охорона праці в галузі
 • Планування та дизайн готельно-туристичних комплексів
 • Регіональна соціально-економічна географія країн світу та туристичні регіони світу
 • Регіонознавство
 • Рекреаційна географія
 • Рекреологія
 • Релігійний туризм і паломництво
 • Соціально-економічна географія країн світу та туристичні регіони
 • Сучасні різновиди туризму
 • Туризмологія
 • Туристичне краєзнавство
 • Туристичне країнознавство
 • Туристичні і рекреаційні ресурси України та Закарпаття
 • Туристичні маршрути Закарпаття
 • Туристсько-рекреаційний потенціал регіону
 • Філософія туризму

Види практик:

ОС «Бакалавр»

 • Навчальна практика «Вступ до фаху»
 • Навчальна практика «Краєзнавчо-туристична»
 • Виробнича практика «Організація туристичної діяльності»
 • Переддипломна практика

ОС «Магістр»:

 • Виробнича «Науково-асистентська» практика
 • Переддипломна (управлінська) практика

Невід’ємною складовою частиною підготовки спеціалістів туристичної галузі є проведення практик. Під час практик-стажувань студенти отримують знання та вміння вести туристичний бізнес в сучасних умовах в сфері обслуговування. Базами практик-стажувань  студентів слугують кращі готельно-ресторанні та туристично-рекреаційні комплекси, провідні туроператори та турагенції не тільки Закарпаття, а й таких країн як  Туреччина, Болгарія, Німеччина, Швейцарія, Угорщина, Словаччина, Польща, Чехія, Австрія, США. З 2017 року наші студенти проходять практику на базі готельної мережі «ALEXANDRA COMPLEX» в Словацькій Республіці, а також в гірськолижному курорті Ясна в Словацьких Татрах. Транскордонне розташування Закарпаття дозволяє постійно розширювати географію баз практик в ближньому зарубіжжі. Вже під час навчання студенти мають можливість працевлаштовуватись до компаній-партнерів та до інших підприємств. По завершенні навчання більша частина випускників працевлаштовані за спеціальністю.

 

 

Відповідальний за інформацію: Габчак Н.Ф.
Дата оновлення сторінки: 07.10.2020