Кафедра туризму

Історія  утворення кафедри туризму  розпочалась у складі географічного факультету УжНУ в 2005 році під керівництвом знаного фахівця в туризмі Закарпаття кандидата економічних наук Мацоли В.І.. У 2006 році кафедру очолив відомий краєзнавець, доктор філософських наук Шандор Ф.Ф.. В 2008 році в ЗакДУ відкрито спеціальність «Туризм» і створено випускову кафедру туризму, яку очолила кандидат географічних наук Габчак Н.Ф.. В результаті приєднання ЗакДУ до УжНУ в квітні 2013 року кафедра туризму продовжила своє функціонування в оновленому професорсько-викладацькому складі, зорієнтована на забезпечення високого рівня викладання навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за наступними спеціальностями:

 • 6.242 «Туризм» за ОР «бакалавр»   
 • 8.242 «Туризм» за  ОС «магістр»
 • 6.241 «Готельно-ресторанна справа»  за ОР «бакалавр»   

Сьогодні колектив науково-педагогічних працівників кафедри складається з 8 осіб, які працюють за основним місцем роботи та 3 особи – за сумісництвом. Серед них штатними працівниками є   доценти:  Габчак Н.Ф., Мельник А.В.,  Чир Н.В., Кашка М.Ю., Пригара О.В., Кочан В.М., магістр з країнознавства Кривенкова Р.Ю., провідний спеціаліст Іваниця С.М. та старший лаборант кафедри, доцент Грабар М.В.. За зовнішнім сумісництвом працюють - професор Ровенчак І.І., доценти Гайдур М.І. та Пеняк П.С.. Фахівці кафедри широко залучені до виконання різних державних програм з розвитку туризму в Карпатському регіоні та Україні. Доценти Габчак Н.Ф.  та Мельник А.В. є членами Вченої ради УжНУ. Кожен із них вносить свій особистий вклад в розвиток туристичної освіти краю.

Науково-дослідна робота викладацького складу кафедри туризму здійснюється в межах кафедральної наукової теми: «Карпатський єврорегіон як інструмент транскордонної діяльності в галузі туризму», код теми: КПКВ 2201020 – «Регіональний туристичний кластер як основа розвитку туризму на транскордонних територіях».  

Наукове дослідження проводиться за такими напрямами:

 1. доц. Габчак Н.Ф. «Сучасний стан проблеми та перспективи розвитку туризму в Карпатському регіоні»
 2. доц. Мельник А.В. «Географічні туристично-інформаційні системи Закарпатської області: концептуальні засади та практичне впровадження»
 3. доц. Чир Н.В. «Підвищення ролі агроосель у формуванні туристичної привабливості Закарпаття»
 4. доц. Кашка М.Ю. «Вплив культурних традицій національних меншин на розвиток туризму»
 5. доц. Кочан В.М. «Спортивно-оздоровчий туризм як соціокультурний феномен у формуванні середовища для розвитку особистісного інтересу людини»
 6. доц. Пригара О.В. «Дослідження природних рекреаційних ресурсів Закарпатської області з метою розвитку туризму»
 7. доц. Пеняк П.С. «Археологічні пам’ятки Закарпаття – важлива складова історико-культурних рекреаційних ресурсів регіону»
 8. ст.викл. Кривенкова Р.Ю. «Державне та регіональне управління туризмом у Карпатському єврорегіоні»

 Доробок викладачів кафедри відзначається високим рівнем наукової та навчально-методичної підготовки. Чимало зроблено для забезпечення навчального процесу фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з курсів та спецкурсів як нормативної, так і варіативної складової.

  Випускова кафедра туризму забезпечує якісне та професійне навчання за ОС «магістр». Вибіркова компонента (вибір ВНЗ та дисципліни, пропоновані на вибір студента) базується на поглибленому вивченні географічних та історичних  дисциплін, що дозволяє формувати у майбутніх фахівців глобальні підходи і просторове мислення, а класична університетська освіта, в тому числі поглиблене вивчення кількох іноземних мов, сприяє конкурентоздатності випускників.

Науково-педагогічні працівники кафедри туризму забезпечують якісне викладання наступних дисциплін:

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

Туристичні і рекреаційні ресурси України та Закарпаття

Туристичні маршрути Закарпаття

Рекреаційні комплекси світу

Гігієна і санітарія в галузі

Туристичне країнознавство

Організація рекреаційних послуг

Сучасні різновиди туризму

Основи наукових досліджень

Регіональна соціально-економічна географія країн світу та туристичні регіони

Історія розвитку туризму в світі

Історія Закарпаття

Екологія

Рекреаційна географія

Туристичне країнознавство

Туризмологія

Філософія туризму

Регіонознавство

Правове регулювання туристичної діяльності

Рекреологія

Основи безпеки в туристичній діяльності

Географія туризму України

Інформаційні системи та технології в туризмі

Туристичне краєзнавство

Організація екскурсійної діяльності

Екологічний туризм та геотуризм

Екстримальні різновиди туризму

Основи туризмознавства

Міжнародний туризм

Методологія і організація наукових досліджень

Екскурсологія

Лікувально-оздоровчий туризм

Основні види практик:

Виробнича практика «Організація туристичної діяльності»

Переддипломна практика

Навчальна практика «Вступ до фаху»

Навчальна практика «Краєзнавчо-туристична»

Виробнича «Науково-асистенська»практика

Переддипломна (управлінська) практика

Важливою складовою навчального плану студентів є навчальна практика. Під час практик-стажувань студенти опановують навички організації різних видів туристських продуктів, ознайомлюються зі специфікою діяльності туристичних фірм, пізнають туристичну діяльність зсередини. Базами навчальних практик студентів слугують кращі готельно-ресторанні та туристично-рекреаційні комплекси, провідні туроператори та турагенції не тільки Закарпаття, а й таких країн як  Туреччина, Болгарія, Німеччина, Швейцарія, Угорщина, Словаччина, Польща, Чехія, Австрія, США. З 2017 року наші студенти проходять практику на базі готельної мережі «ALEXANDRA COMPLEX» в Словацькій Республіці, а також в гірськолижному курорті Ясна В Словацьких Татрах. Таких практик не мають студенти-туризмознавці жодного Західного вузу України. Вже під час навчання студенти мають можливість працевлаштовуватись до компаній-партнерів та до інших підприємств. По завершенні навчання більша частина випускників працевлаштовані за спеціальністю.

 

Відповідальний за інформацію: Габчак Н.Ф.
Дата оновлення сторінки: 03.07.2018