Кафедра археології, етнології та культурології

Колектив кафедра археології, етнології та культурології займається дослідження історико-культурних процесів в конкретних формах і просторово-часових вимірах, характер, структуру і зміни в культурних та соціальних системах, діяльність інституцій, організацій, та окремих осіб, що мали на них впливи. Важливою складовою також є вивчення властивих для того чи іншого суспільства на різних історичних етапах традицій, ідей, поглядів, настроїв, практик, стереотипів мислення, які істотно впливали на все культурне, історичне та соціальне життя. Важливою особливістю науково-дослідної роботи є зорієнтованість її на вивчення найважливіших культурно-історичних процесів у світі та їх взаємозв’язок, з українською культурою та історією.

Темою науково-дослідної роботи кафедри є «Історико-культурні процеси в Європі та Америці від найдавніших часів до сучасності»

Затверджена тема на засіданні Вченої ради факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «Ужгородського національного університету» від 27 червня 2019 року протокол № 6 

Керівником НДР кафедри є завідувач кафедри АЕК, к.і.н., доцент Керецман Надія Павлівна.

Відповідна наукова робота буде здійснюватися за трьома напрямками – археологічному, етнологічному та історико-культурологічному. Серед пріоритетних напрямків: дослідження регіональних археологічних пам’яток, дослідження традиційної та модерної культури в регіоні, дослідження  історичної пам’яті, розвиток та імплементація методів усної історії (oral history) до регіональної проблематики, дослідження елітарної та мілітарної культури в середньовічній та ранньомодерний Європі, проблемами Голокосту, національних меншин, урбаністики, міжкультурних зав’язків в Центрально – Східній Європі, дослідження релігійних процесів та антропології релігії.

Серед завдань науково-дослідної роботи кафедри протягом наступних років набуде пріоритетності:

систематизація наявних знань з антропологічних, етнологічних, мистецьких, соціальних і культурологічних процесів в Україні і світі у формі статей, монографії, звітів, виголошення доповідей на конференціях відповідного профілю; 

атрибуція, класифікація та публікація археологічного, етнологічного матеріалу, отриманого в результаті польових досліджень.

аналіз головних етапів і визначальних чинників історико-культурних процесів в Україні та її взаємозв’язку з іншими країнами світу;

виявлення специфіки культурного розвитку і в Україні і світі протягом тривалих періодів часу.

Відповідальний за інформацію: Керецман Надія Павлівна
Дата оновлення сторінки: 12.07.2019