Факультет інформаційних технологій

Факультет інформаційних технологій веде свою історію з 1 вересня 1996 року, коли приступили до навчання найперші 20 студентів. Нині, на денній та заочній формах навчання факультету інформаційних технологій нараховується близько 500 студентів. Такий показник засвідчує добрий статус підрозділу – число абітурієнтів, які бажають учитися на факультеті, постійно зростає. Ось, наприклад, тенденції останнього часу. Якщо у 2015–2016 н. р. на перший курс денного відділення було набрано 62 колишніх школярів, то через рік на перший курс зарахували 74 студентів, а в 2017–2018 н. р. вже 82 чоловік. З урахуванням охочих учитися на заочному відділенні та випускників природничо-гуманітарного коледжу УжНУ, які побажали продовжити здобувати освіту на факультеті інформаційних технологій, у 2015–2016 н. р. було набрано 115 нових студентів, у 2016–2017 н. р. – 120, а у 2017– 2018 н. р. – 124. У 2018-2019 н.р. на факультет поступило 170 абітурієнтів.  Причому число студентів-контрактників перевищило кількість тих, хто навчається коштом держбюджету. Тобто факультет з року в рік стає все більш привабливим і прибутковим.

Інформатики УжНУ також відсвяткували День першокурсника

Першокурсники факультету інформаційних технологій разом з викладачами

Велику допомогу в становленні факультету інформаційних технологій надав декан факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», д.т.н., проф. Павлов Олександр Анатолійович.

У перші роки існування факультету він викладав важливі спецкурси для студентів-ІТшників. Навчальні плани та навчальні програми факультету інформаційних технологій побудовані за відповідними навчальними планами і програмами факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». І на сьогоднішній день високошановний проф. Павлов О.А. підтримує активні зв’язки з факультетом, до народження якого має безпосереднє відношення: він неодноразово запрошується  головою ДЕК факультету інформаційних технологій.

Велику роль у становленні факультету інформаційних технологій відіграли його декани: доктор технічних наук, професор Ю. Василенко (1996-2000 рр.), кандидат фізико-математичних наук, доцент С. Поляк (2000-2003 рр.), кандидат фізико-математичних наук, доцент В. Бунда (вересень-грудень 2003 р.), кандидат фізико-математичних наук, доцент О. Лавер (2003-2006 рр.), кандидат фізико-математичних наук, доцент С. Бунда (2006-2010 рр.), кандидат фізико-математичних наук, доцент Ю. Білак (2010-2011 рр.). На сьогодні деканом факультету інформаційних технологій є кандидат технічних наук, доцент І. Повхан.

https://www.uzhnu.edu.ua/uploads/root/news/2016/informT/_fakultetu.jpg

Декан факультету інформаційних технологій, доцент Повхан Ігор Федорович

Навчальний процес на факультеті інформаційних технологій ДВНЗ “УжНУ” забезпечують три кафедри:

 • інформаційних управляючих систем і технологій (ІУСТ) − випускова кафедра, завідувач кафедри – доц. Міца О.В., Відмінник освіти України;
 • програмного забезпечення систем (ПЗС) − випускова кафедра, завідувач кафедри – доц. Білак Ю.Ю.;
 • інформатики та фізико-математичних дисциплін (ІФМД) − випускова кафедра, завідувач кафедри – доц. Лавер О.Г., Відмінник освіти України.

Кількість комп’ютеризованих робочих місць перевищує 100.

Факультет інформаційних технологій Ужгородського університету готує фахівців за спеціальностями:

 • 121 – «Інженерія програмного забезпечення» (бакалавр, магістр);
 • 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (бакалавр, магістр та доктор філософії), на рівні бакалавра тут дві спеціалізації – «Комп’ютерні науки» й «Інформатика»;
 • 126 – «Інформаційні системи і технології» – відкрита в 2018-2019 н.р.

Суттєвою особливістю факультету є молодий вік його викладачів, який складає в середньому 35 – 40 років. Водночас, викладачі більш старшого віку щедро діляться набутим досвідом з молодшими колегами.

Факультет інформаційних технологій впевнено дивиться в майбутнє

Професорсько-викладацький склад ФІТ

Багато викладачів факультету без перебільшення можна назвати його флагманами. В першу чергу це:

Міца Володимир Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, зовнішній член Угорської академії наук;

Завілопуло Анатолій Миколайович - доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України;

Лавер Олександр Георгійович, Міца Олександр Володимирович, Кляп Маріанна Іванівна – кандидати наук, доценти, Відмінники освіти України.

У 2018-2019 н.р. на факультеті інформаційних технологій працювало 40 викладачів, у тому числі 5 докторів наук (12,5% загальної кількості), 23 кандидати наук (57,5%), та 12 асистентів та старших викладачів  (30%).

Колектив факультету інформаційних технологій відзначається великою працьовитістю у науковій та навчально-методичній роботі. Усього його викладачами видано 22 монографії, 11 навчальних посібників з грифом МОН України та 92 навчальних та навчально-методичних посібників та матеріалів і це не рахуючи кількох сотень наукових статей, багато з яких знаходяться в науково-метричних базах даних. Так з 2012 року світ побачили наступні монографії викладачів факультету

 1. Дурняк Б.В., Лях І.М. Захист даних в електронних засобах масової інформації-Львів: Видавництво Української академії друкарства, 2012.-154с.
 2. Кляп М.І. та ін.. Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі – Кіровоград: КП: Поліграфія, 2015 – 168 с. – С.97-128.
 3. Дурняк Б.В., Шевченко О.В., Лях І.М. Управління комунікаційними системами електронних засобів масової інформації. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2016. – 156 с.
 4. Міца В.М. та ін.. Атмосферна корозія телекомунікаційних оптичних середовищ для халькогенідної фотоніки: склоподібний і кристалічний дисульфід германію. – Ужгород, Будапешт, Дебрицен: Вид-во «ФОП Сабов А.М.», 2017 – 128 с.
 5. Veretennikova N., Kunanets N., Kut V., Pasichnyk V., Rzheuskiy A. Cloud managers in the information support of virtual scientific teams. – Mauritius: LapLambert Academic Publishing, 2018. – ISBN 978-613-8-38720-6. - 71 p.
 6. Доцент Лавер О.Г. підготував до друку монографію «Війни та народонаселення країн світу у ХХ-ХХІ століттях (1900-2016 рр.). Статистичне дослідження. Монографія. Видання друге перероблене і доповнене» . – Ужгород: Вид-во RIK. - 760 с (в друці).
 7. Випущено посібник з грифом МОН України Кляп М.І., Ващенко І.В. Конфліктологія та теорія переговорів: Навчальний посібник. - К..: Знання, 2013. – 407 с. – (Вища освіта ХХІ століття). Рекомендовано  МОН молодь спорту України, Лист від 21.11.2012р. №1/11/18119

Також було випущено багато навчально-методичних посібників основними з яких є:C:\Users\IFMD\Downloads\IMG_20181009_163148-01-03-01.jpeg

1.Левчук О.М. Комп’ютерні системи та мережі: програмна підтримка.- Навчально-методичний посібник – Ужгород: 2013, 64 с.

2.Стецюк П.І., Міца О.В.,Пецко В.І. Мережні інформаційні технології.- Методичні рекомендації до вивчення курсу – Ужгород: 2014, 65 с.

3.Лях І.М. Забезпечення надійності функціонування комп’ютерних систем.- Навчально-методичний посібник – Ужгород: 2015, 56 с.

Білак Ю.Ю.,Лавер В.О., Лях І.М., Андрашко Ю.В. Інформатика та інформаційні технології. Частина 1. – Ужгород: ПП «Аудор – Шарк», 2015. – 96 с.

4.Горгош Л.І., Білак. Ю.Ю. Текстові редактори та текстові процесори: навчально-методичний посібник –  Ужгород: ПП "АУТДОР-ШАРК", 2016. –128с.

5.Літня школа з програмування (Ужгород, 31 липня – 7 серпня 2016 року) : Матеріали лекцій, умови та розбір задач / За ред. Олександра Міци, Сергія Оришича. – Ужгород: Видавництво «ФОП Сабов А.М.», 2017. – 164 с.

6.Дурняк Б.В., Чумакевич В.О., Лях І.М., Яцун А.М. Основи електропостачання АПК: навчальний посібник. – Львів: Україниська академія друкарства, 2017. – 544 с.

7.Матяшовська Б.О. Математична статистика. Навчальний посібник з виконання лабораторних робіт для студентів факультету інформаційних технологій. – Ужгород, 2018. – 96 с.

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Повхан Ігор Федорович
Дата оновлення сторінки: 03.12.2021