Навчально-методичний відділ

 

Навчально-методичний відділ – структурний підрозділ університету, що забезпечує організацію та вдосконалення навчального процесу, сприяє підвищенню професійної майстерності професорсько-викладацького складу, координує діяльність підрозділів університету з питань організації та проведення навчального процесу.

Навчально-методичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про вищу освіту», законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», наказами та розпорядженнями адміністрації університету, Положенням про навчально-методичний відділ.

Основні напрями діяльності

 • Планування навчального процесу, участь у підготовці базових та робочих навчальних планів, узгодження обсягів і розподілу навчальної роботи, розкладів занять, заліків та екзаменів.
 • Координація роботи факультетів і кафедр з питань організації навчальних і виробничих практик та їх методичного забезпечення, участь в укладанні угод, зв’язок із базами практики, контроль за виконанням студентами програм практики та ефективністю керівництва з боку деканатів і кафедр.
 • Планування та контроль за підвищенням кваліфікації викладачів, забезпечення організаційно-методичного супроводу, оформлення планувальної та звітної документації.
 • Відстеження надходження в університет нормативних та розпорядчих документів центральних органів управління з питань навчального процесу та оперативне інформування структурних підрозділів.
 • Оформлення замовлення на виготовлення бланків навчально-методичної документації
 • та забезпечення ними деканатів і кафедр.
 • Облік та аналіз зайнятості аудиторного фонду задля ефективного його використання.
 • Аналіз результатів модульних контролів успішності студентів.
 • Підбиття підсумків екзаменаційних сесій.
 • Підготовка матеріалів на призначення іменних (персональних) стипендій.
 • Формування складу екзаменаційних комісій з випуску бакалаврів, спеціалістів та магістрів.
 • Підготовка проектів положень з питань організації та проведення освітнього процесу.
 • Участь у плануванні фонду погодинної оплати викладачів, оформлення особових справ викладачів-погодинників, облік та контроль за його використанням.
 • Підготовка проектів наказів, розпоряджень та положень з питань організації навчального процесу, призначення академічних та соціальних стипендій, підготовка матеріалів для розгляду на Вченій раді, Науково-методичній раді університету, засіданні ректорату.
 • Консультування деканатів і кафедр з питань підготовки справ щодо ліцензування нових спеціальностей за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями освіти.
 • Здійснення комплексу заходів щодо підготовки до проведення чергової акредитації спеціальностей та університету в цілому; супроводження процедур ліцензування та акредитації.
 • Оформлення заяв на отримання ліцензій про надання освітніх послуг, сертифікатів про акредитацію.
 • Організація і проведення ректорських контрольних робіт.
 • Здійснення контролю за проведенням ККР при акредитації спеціальностей та університету в цілому.
 • Участь в організації І та ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад, узагальнення їх результатів.

Контроль ефективності та якості організації навчального процесу

 • Контроль розподілу та виконання педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками.
 • Контроль виконання робочих навчальних планів, виконання кафедрами плану засідань, графіка контрольних та взаємних відвідувань занять, читання відкритих лекцій тощо.
 • Контроль стану навчально-методичної та обліково-звітної документації на кафедрах та в деканатах факультетів.
 • Оперативний контроль виконання структурними підрозділами університету наказів, розпоряджень та заходів, які стосуються навчального процесу.

Положення про навчально-методичний відділ ДВНЗ "УжНУ".

 

Відповідальний за інформацію:
Дата оновлення сторінки: 07.04.2016