Кафедра cистемного аналізу та теорії оптимізації

Як підрозділ фізико-математичного, згодом математичного факультету Ужгородського університету, кафедру обчислювальної математики було створено у 1963 році. Її очолив к. ф.-м. н., доцент Сірик Г.В., а в 1973 році - д. ф.-м. н., професор Маркуш І.І. Майже 30 років (з 1977 по 2006) кафедра працювала під керівництвом д. ф.-м. н., професора  Червака Ю.Ю. Започатковані ним нові напрямки наукових досліджень в дискретній та багатокритеріальній оптимізації значною мірою визначили науковий напрямок кафедри в цілому. У 2000 році кафедру обчислювальної математики перейменовано на кафедру системного аналізу і теорії оптимізації. На даний час науково-дослідна робота ведеться в напрямках моделювання та дослідження моделей дискретної, багатокритеріальної, лексикографічної оптимізації, теорії прийняття рішень. Розглядаються питання побудови ефективних числових алгоритмів розв’язання задач механіки, математичної фізики, відшукання екстремуму негладких і розривних функцій двох та багатьох  дійсних змінних. Проводяться дослідження логіко-алгебраїчних методів обробки цифрової інформації.

На сьогодні до складу кафедри входять 11 штатних співробітників, з яких 8 доцентів, 1 старший викладач, 2 асистенти та 4 сумісники, з яких 2 професори, 1 доцент, 1 асистент.

Науково-педагогічним колективом кафедри на математичному факультеті забезпечується читання вісімнадцяти загальних курсів та двадцяти двох спеціальних курсів для двох спеціалізацій кафедри: “Математичне і програмне забезпечення ЕОМ і АСН” (спеціальність “Математика”); “Дослідження операцій та системний аналіз” (спеціальність “Прикладна математика”). Також проводиться підготовка науково-педагогічних кадрів через навчання в аспірантурі за спеціальністю  01.05.01 – “Теоретичні основи інформатики та кібернетики”.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними вузами країни, зокрема Київським та Львівським національними університетами, Інститутом кібернетики імені Глушкова НАН України та іншими.

Кількість співробітників:

На кафедрі працює 15 осіб, з них 2 доктори фізико-математичних наук, 6 кандидати фізико-математичних наук, 1 кандидат технічних наук, 1 кандидат педагогічних наук.      

Кафедра системного аналізу і теорії оптимізації забезпечує читання 18 загальних дисциплін та 22 курсів за вибором.

Відповідальний за інформацію: Кузка Олександр Іванович
Дата оновлення сторінки: 06.06.2017р.