Кафедра теорії та практики перекладу

Структурний підрозділ заснований у 2002 – 2003 н. р. на базі кафедри теорії та практики перекладу Філії Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На різних етапах становлення кафедри її очолювали доц. А. Г. Гудманян, нині доктор філологічних наук, професор, директор Гуманітарного інституту Київського національного авіаційного університету, доц. О. Ф. Мочар (1952 – 2008), а також ст. викладач Е. Й. Есенова, доц. К.І.Долгош, ст. викладач Л.Ю.Сідун. Успішне здійснення навчального процесу забезпечують кваліфіковані викладачі кафедри, які постійно підвищують свою кваліфікацію в різних навчальних осередках, у тім числі й за межами України.

Станом на 2014 – 2015 н.р. до складу кафедри входять 10 викладачів. На високому науково-методичному рівні забезпечується викладання іноземних мов – англійської, німецької, французької, словацької. Ближчим часом планується захист дисертаційних досліджень ст. викл. М. Т. Вереш, ст. викл. Л.Ю.Сідун. У декретній відпустці перебувають викладачі кафедри: К.І.Долгош, М.Б.Селменська, Н.П.Курах, О.М.Бордакова, О.О.Худзей, А.І.Девицька, В.Ю.Бойтор. Виконує обов’язки завідувача кафедрою проф. І.М.Зимомря, доктор філологічних наук, член Національної спілки письменників України.

Кафедра теорії та практики перекладу бере активну участь у підготовці фахівців зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» за відповідними освітніми ступенями, забезпечує отримання кваліфікації перекладача-референта з іноземної мови (англійської, німецької, французької). Зміст навчального процесу на кафедрі спрямований на гуманізацію підготовки фахівців, що передбачає всебічний розвиток особистості студента, повне розкриття його здібностей, а відтак – надання можливостей для успішного та глибокого оволодіння навчальним матеріалом. Цей аспект постає особливо вагомим у сучасних глобалізаційних процесах. Адже виникає постійна потреба у послугах перекладача, завдяки якому укладаються ділові угоди, підписуються контракти, здійснюються міжнародні проекти з врахуванням з’ясування мовотворчих механізмів переробки людською свідомістю набутого досвіду.

Колектив кафедри забезпечує викладання іноземних мов згідно власної розробленої концепції, підтримує тісні творчі зв’язки з провідною науково-методичною установою з підготовки фахівців-міжнародників – Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також такими навчальними закладами, як Львівський національний університет ім. І. Франка, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Луганський національний університет ім. Т. Шевченка, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, Київський університет ім. Б. Грінченка, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, Берлінський вільний університет (Німеччина), Полонійна академія у Ченстохові (Польща), Ґданьська вища гуманістична школа (Польща), Познаньська вища банківська школа (Польща), Познаньська Політехніка (Польща) та ін.

Науково-дослідницька діяльність здійснюється в рамках комплексної теми «Парадигма перекладу у системі міжнародних відносин: концепти взаємодії національних культур». Проблеми дослідження систематично обговорюються на постійно діючому науковому семінарі. За результатами дослідження викладачі кафедри виступають з доповідями на науково-методичних конференціях різного рівня, друкують статті у наукових та науково-методичних фахових виданнях. Упродовж останніх років опубліковано понад 150 наукових статей, захищено дві кандидатські дисертації (К.І.Долгош, О.О.Худзей).

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють широке коло проблем. З-поміж них доцільно виокремити питання теорії та практики перекладу (І.М.Зимомря, М.Т.Вереш, І.Й.Калинич, Л.Ю.Сідун), міжмовної та міжкультурної комунікації, теорії літератури та порівняльного літературознавства (І.М.Зимомря, О.В.Поліщук, Л.Ю.Сідун), контрастивної та когнітивної лінгвістики (Е.Й.Есенова), лексикології та стилістики (І.М.Зимомря), термінології (І.Й.Калинич), методики викладання іноземної мови (В.Ю.Бойтор, О.В.Поліщук, Л.І.Рацюк, Л.Ю.Рак), формування готовності студентів факультету міжнародних відносин до професійної діяльності засобами іноземної мови (Н.Ю.Драбов, О.В.Поліщук).

Належний мовно-професійний рівень викладачів засвідчує той факт, що члени кафедри проходили та проходять стажування у країнах, мови яких вивчаються на факультеті (США, Велика Британія, Німеччина, Австрія, Франція, Угорщина, Словаччина). Викладання нормативних курсів має ґрунтовне методичне забезпечення у вигляді програм, методичних рекомендацій, пакетів контрольних питань і тестових завдань, матеріалів до відеокурсів, лінгафонних занять. Викладачі, які читають курс «Іноземна мова спеціальності», активно співпрацюють з колегами, які читають професійні дисципліни; це забезпечує інтегрування фахових та мовних курсів. До науково-дослідної роботи залучаються і студенти. На щорічній студентській конференції плідно працює секція «Теорія та практика перекладу», де доповіді виголошуються іноземними мовами. Результати науково-дослідної роботи викладачів і студентів використовуються для вдосконалення та підвищення якості навчального процесу.

Кафедра керує перекладацькою практикою студентів факультету міжнародних відносин на базі Управління з питань зовнішньоекономічних зв’язків європейської інтеграції та транскордонного співробітництва ОДА і представництва МЗС України в Ужгороді, Регіонального координаційного центру організації безпеки та співробітництва в Європі, Торгово-промислової палати, Регіональної митниці, Відділу інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності та туризму Ужгородської Міської Ради, Інституту державного управління та регіонального розвитку при УжНУ, відділу зовнішніх зв’язків УжНУ, відділу літератури на іноземних мовах наукової бібліотеки УжНУ, бізнесових структур, спільних підприємств, агенцій тощо.

Колектив кафедри ініціює проведення різноманітних виховних та позааудиторних заходів, що проводяться на факультеті іноземними мовами: а) розробка групових проектів («Роль реклами у сучасному бізнесі», «Сучасна англійська мова: її варіанти та їх особливості» тощо), б) випуск стіннівок іноземними мовами, в) святкування «Дня Перекладача», г) відзначення культурних подій з конкурсами, тестами, д) організація зустрічей та екскурсій з гостями університету, іноземними студентами.

Науковий доробок кафедри

Монографії:

«Романи Емми Андієвської: психологічний дискурс»; «Австрійська література: моделі рецепції тексту»; «Мала проза Томаса Бернгарда: контекст рецепції та генології», «Австрійська мала проза ХХ століття: художня світобудова» (І.М.Зимомря).

Навчальні посібники, курси лекцій,методичні рекомендації:

«Англійська мова для професійного спілкування» (О.Ф.Мочар); «Суспільно-політична лексика для студентів-міжнародників. Частина 1» (О.Ф.Мочар, Е.Й.Есенова, І.Й.Калинич); «Суспільно-політична лексика для студентів-міжнародників. Частина 2» (Г.В.Гуменюк, М.Б.Селменська, Л.Ю.Сідун); «Граматичний довідник: англійські артиклі та їх вживання» (О.Ф.Мочар, Е.Й.Есенова, В.Ю.Бойтор, Л.Ю.Сідун); «Методичні рекомендації з аналітичного читання з англійської мови» (А.І.Девіцька); «Shopping» (А.І.Девіцька, Н.Ю.Драбов); «Подорожування та відпустки» (Е.Й.Есенова, В.Ю.Бойтор); «Методичні рекомендації з проходження навчально-перекладацької практики для студентів факультету міжнародних відносин» (К.І.Долгош, І.Й.Калинич, О.В.Поліщук, М.Т.Вереш, О.І.Рацюк); «Спорт» (І.Й.Калинич); «BusinessEnglishCorrespondence. Методичний посібник з англійської мови для навчання ділового листування» (Л.Ю.Сідун); «Розмовні теми з німецької мови для студентів-міжнародників (друга іноземна мова)» (М.Т.Вереш, К.І.Левчак); «Розмовні теми з англійської мови для студентів-міжнародників (друга іноземна мова)» (Л.Ю.Сідун); «Формування готовності студентів факультетів міжнародних відносини до творчої професійної діяльності засобами іноземної мови: методичні рекомендації» (К.І.Долгош); «DasVerb: граматичний довідник з німецької мови для студентів факультету міжнародних відносин у 2 частинах. Ч.1» (К.І.Долгош, М.Т.Вереш); «DasVerb: граматичний довідник з німецької мови для студентів факультету міжнародних відносин у 2 частинах. Ч.2 (М.Т.Вереш, К.І.Долгош); «DasSubstantiv: граматичний довідник з німецької мови для студентів факультету міжнародних відносин» (К.І.Долгош, М.Т.Вереш); «DerMensch: розмовні теми з німецької мови для студентів-міжнародників» (К.І.Долгош, М.Т.Вереш); «Методичні рекомендації до практичних занять з основної іноземної мови (німецька мова, розмовна практика)» (М.Т.Вереш); «Лексичні труднощі французької мови» (О.М.Павлова, О.І.Рацюк); «Французька мова. На допомогу студентам факультету міжнародних відносин» (О.М.Павлова, О.І.Рацюк); «Speak English with Ease» (Л.Ю.Сідун); «The Verbals» (Л.Ю.Сідун, О.В.Поліщук, Н.Ю.Драбов); «Listening for Law Students: навчальний посібник» (О.В.Поліщук); «Німецька мова. Частина І. Навчально-методичний посібник» (І.М.Зимомря); «Німецько-український розмовний практикум» (М. Зимомря, В. Лопушанський, Р. Шевців, І. Зимомря); «Німецько-польський розмовний практикум» (М. Зимомря, Р. Мюллер, В. Лопушанський, І. Зимомря); «Інтерпретація тексту мовою мети. Навчально-методичний посібник» (М. Зимомря, О. Білоус, І. Зимомря); «Фразеологія: знакові величини. Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов» (Я. Баран, М. Зимомря, О. Білоус, І. Зимомря); «Практичний курс другої іноземної мови: тексти та завдання для домашнього читання. Навчально-методичний посібник» (В. Вишинський, Н. Соколовська, І. Зимомря); «Текст. Система. Поетика жанру. Навчальний посібник» (І. Зимомря).

Переклади:

Dmytro Pavlyčko. Europas Fürstin. Gedichte. Ukrainisch und Deutsch / Deutsch von Jona Gruber, Irena Katschaniuk-Spiech, Iwan Zymomrya, Mykola Zymomrya; hrsg. und mit einem Nachwort von Mykola Zymomrya» (Dresden: Thelem, 2010);

Анатолій Мойсієнко. Поезії. Gedichte. Переклади російською та німецькою мовами / Упорядкування, редакція: І. Зимомря; пер. з рос.: О. Бригінець, Л. Вишеславський, В. Дробот, О. Рудяков, В. Шевченко, В. Штилвелд; пер. з нім.: А. -Г. Горбач, Е. Ерб, І. Зимомря, М. Зимомря (Київ-Дрогобич: Коло, 2013).

Відповідальний за інформацію: д.ф.н. Зимомря І.М.
Дата оновлення сторінки: 21.06.2017