Кафедра основ здоров’я

Історична довідка про кафедру

Кафедра основ здоров’я створена 5 березня 2013 р. у зв’язку з реорганізацією факультету фізичного виховання і спорту ДВНЗ «УжНУ» у факультет здоров’я людини.  Як структурний підрозділ факультету здоров’я людини, кафедра забезпечує викладання медико-біологічних дисциплін відповідно до державних стандартів підготовки бакалаврів за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини», спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Фізична  реабілітація».  Оскільки у вирішенні проблеми збереження та розвитку здоров’я провідна роль належить освіті, саме підготовка майбутнього фахівця з напряму «Здоров’я людини»  до такої роботи і є основним завданням нашої кафедри. Спільно з кафедрами фізичної реабілітації та теорії і методики фізичного виховання кафедра бере участь у здійсненні методичної, наукової і виховної роботи на факультеті.

На кафедрі працює 5 штатних викладачів, серед яких 3 доцентів, 3 кандидати медичних наук, і 2 викладачів. Завідувачем кафедрою у 2013 році за конкурсом обранo кандидата медичних наук, доцента Мелегу Ксенію Петрівну.

Створення кафедри основ здоров’я, наймолодшої на факультеті здоров’я людини, пов’язано з вимогами сучасності - модернізацією професійної підготовки і забезпеченням здоров’язберігаючої компетентності майбутніх бакалаврів фізичного виховання і спорту, реабілітологів. Важливими завданнями кафедри з перших днів її існування є вирішення проблем відновлення, збереження та зміцнення здоров’я різних категорій населення, розробка концепції здорового способу життя і здоров’язберігаючих технологій та їх активне впровадження в практику.

Досвідченими викладачами кафедри створене сучасне навчально-методичне забезпечення відповідно до вимог кредитно-модульної системи та Болонського процесу: навчально-методичні комплекси, програмно-методичні засоби,  бібліотека електронних видань, мультимедійні розробки до лекційних занять; видана низка навчальних посібників та методичних розробок з різних нормативних дисциплін. Згідно з укладеними договорами, студенти мають можливість проходити практику з основ здоров’я  на базі ЗОШ м. Ужгорода та Закарпатської області, підвищувати свій фаховий рівень під керівництвом викладачів кафедри.

Перспективи розвитку кафедри

Кафедра бере участь у науково-дослідній роботі за темою: “Новітні технології у фізичній реабілітації, оцінка якості життя різних груп населення при захворюваннях внутрішніх органів і систем організму та опорно-рухового апарату», номер державної реєстрації 0111U001870.

Кафедра працює над поновленням матеріальної бази дослідної лабораторії, оснащення її найновішою апаратурою для визначення стану здоров’я, функціонального стану і фізичної працездатності осіб різних вікових груп. Значна увага приділена проблемам розповсюдження шкідливих звичок серед школярів і студентів, розробці методів профілактики тютюнопаління та зловживання алкоголем, закладення основ здорового способу життя молоді.  Вивчення фізіологічних, психологічних, вікових і статевих особливостей людини, факторів ризику здоров'я, поширеності сучасних «хвороб цивілізації» та виявлення передпатологічних станів дозволяє розробляти рекомендації та комплексні оздоровчі програми для різних груп населення. Кафедра є ініціатором організації «Школи здоров’я» на базі реабілітаційного центру Ужгородського національного університету.

На сьогоднішній день важливо виховати у підростаючого покоління, молоді та зрілих людей відповідальне ставлення до здоров’я як найвищої цінності та біологічного фундаменту життя людини, важливого трудового ресурсу, основи творчої самореалізації кожної особистості. Тому, якщо раніше увага медиків та педагогів концентрувалася на відновленні здоров’я хворої людини, то сьогодні вона спрямовується на збереження і зміцнення здоров’я здорової людини.  У цьому зв’язку дуже важливим є педагогічний аспект, сутність якого полягає у формуванні в людини мотивації до здорового способу життя. З іншого боку, необхідна розробка новітніх профілактичних заходів та здоров’язберігаючих технологій із залученням широких верств населення до їх реалізації, що стане вагомим завданням колективу кафедри на найближчу перспективу.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях, семінарах, міжнародних симпозіумах та конгресах різних рівнів в Україні та за її межами. Підсумки наукових досліджень публікуються у фахових виданнях.

Відповідальний за інформацію: Мелега Ксенія Петрівна
Дата оновлення сторінки: 20.06.2017