Кафедра цивільного права та процесу

Кафедра цивільного права та процесу створена на базу двох кафедр юридичного факультету: кафедри цивільного права та кафедри міжнародного приватного права, правосуддя та адвокатури. Кафедра цивільного права та процесу є структурним підрозділом юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Створення кафедри було викликано необхідністю формування і підготовки кваліфікованих фахівців у сфері цивільного, сімейного, трудового права, нотаріату, права інтелектуальної власності та цивільного процесу, адвокатури, здатних використовувати набуті теоретичні та практичні знання у подальшій професійній діяльності.

Основним завданням кафедри є спрямування зусиль професорсько-викладацького складу для досягнення високого рівня теоретичних знань і практичних навичок студентів. З цією метою розроблена посилена практична спрямованість навчальних планів, збільшено кількість годин на виробничу та переддипломну практику студентів, забезпечена можливість проведення інтерактивного навчання, читання лекцій із застосуванням мультимедійного обладнання, залучення студентів до набуття практичних навичок через участь у роботі юридичної клініки, проведення практичних занять шляхом відвідування судових засідань.

Кафедра має високий кадровий потенціал, який забезпечує відповідний рівень навчальної, методичної та наукової роботи. До професорсько-викладацького складу кафедри входять 3 доктори юридичних наук, 17 кандидатів юридичних наук, 8 старших викладачі, 4 викладачі, 3 асистенти.  

Засідання кафедри цивільного права

Наказом Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2014 року за № 790З в УжНУ на базі кафедри міжнародного приватного права, правосуддя та адвокатури  відкрито постійну аспірантуру. Навчання тут відбуватиметься за спеціальністю 12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Основні напрямки роботи кафедри:
  • навчально-методична робота;
  • науково-дослідна робота;
  • організаційно-методична робота;
  • робота з виховання студентів;
  • громадська робота.

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців-правознавців.

Найбільш суттєвим завданням кафедри є покращення навчального процесу і підвищення якості викладання цивільно-правових дисциплін та забезпечення їх навчально-методичними матеріалами.

Наукова робота кафедри проводиться у сфері правового регулювання цивільно-правових, корпоративних, трудових, земельних відносин, а також інших актуальних питань приватного права.

Викладацький склад кафедри систематично приймає участь у міжнародних, та всеукраїнських наукових конференціях. Кафедрою цивільного права проводяться наукові семінари, на яких обговорюються проблемні питання приватного права.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію.

З метою підготовки студентів до майбутньої роботи в сфері юриспруденції  на кафедрі функціонує науковий гурток з цивільного, трудового права та процесу. На засіданнях гуртка заслуховуються та обговорюються наукові доповіді студентів з актуальних проблем цивільного, сімейного, трудового та інших галузей приватного права.

За період існування кафедри її викладачами було захищено 8 кандидатських дисертацій (Чижмарь Ю.В., Гарагонич О.В., Чепурнов В.О., Булеца С.Б., Нечипорук Л.Д., Чепис О.І., Заборовський В.В., Рошканюк В.М.), підготовлені та опубліковані навчальні посібники та методичні матеріали з усіх дисциплін, видані монографії «Право фізичної особи на життя та здоров’я (порівняльно-правовий аспект» (доц. Булеца С.Б.), «Цивільно-правові відносини у галузі медичної діяльності: проблеми теорії та практики» (доц. Булеца С.Б.), «Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України» (доц. Заборовський В.В.), опубліковано сотні наукових статей у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Ст.викладачем кафедри Нечипорук Л.Д. була захищена дисертація на тему «Еколого-правове регулювання раціонального використання об’єктів тваринного світу». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Робота виконана в Інституті держави і права ім.В.М.Корецького Національної академії наук України. Захист відбувся 10 грудня 2009 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.236.02 по захисту дисертацій при інституті держави і права імені В.М.Корецького НАН України.

Ст.викладачем кафедри цивільного права Чепис О.І. захищена дисертація на тему :«Інтереси в цивільному праві: сутність, місце та особливості захисту». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Робота виконана в Харківському Національному університеті внутрішніх справ. Захист відбувся 6 липня 2010 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради К 64.700.02 по захисту дисертацій при Харківському Національному університеті Внутрішніх справ.

Захищена дисертація викладачем Заборовським В.В. на тему: «Правова природа акцій та процедура їх конвертації в Україні та Російській Федерації». Робота виконана в Одеській національній академії. Захист відбувся 10 вересня 2010 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.40.1.086.03. по захисту дисертацій при Одеській національній академії.

Захищена дисертація викладачем Рошканюком В.М.  Захист відбувся 20.12.2012 року в Київському національному університеті ім.Т.Шевченка на тему «Правове регулювання соціального захисту в Україні». на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д. 26.001.46 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

В 2016 році Булеца С.Б. захистила докторську дисертацію на тему: «Цивільні правовідносини, що виникають у сфері здійснення медичної діяльності: теоретичні та практичні проблеми» по спеціальності 12.00.03.

Доц.Фазикош В.Г. є співавтором підручника для юридичних  факультетів «Цивільне процесуальне право України» (керівник авторського колектива В.В.Комаров, а Булеца С.Б.співатором підручника «Цивільне право України» (керівник авторського колектива Харитонов Є.О.)

Кафедрою підготовлені та видані наступні підручники, з грифом МОН України, а саме: «Цивільне право України. Загальна частина» (керівник авторського колектива Фазикош В.Г.) «Цивільне право України. Особлива частина» (керівник авторського колектива Фазикош В.Г.), Сімейне право України» (керівник авторського колектива Фазикош В.Г.).

Викладачами кафедри готуються до друку підручники «Цивільний процес» та «Право інтелектуальної власності»

Станом на 1 вересня 2011 року вийшов науково-практичний коментар Сімейного кодекса України.-К.Видавничий дім «Професіонал», 2011.-428с. Серед співавторів є Булеца С.Б., перевидання

Основні напрямки наукових досліджень: «Реформа цивільного права і судочинства в світлі Конституції України»(проф.Фазикош В.Г.); «Проблеми та перспективи приватного права в Україні (доц.Булеца С.Б.) Еколого-правове регулювання раціонального використання об’єктів тваринного світу» (доц.Нечипорук Л.Д.), «Проблемні аспекти цивільного процесуального представництва в Україні» (доц. Заборовський В.В.), «Соціальний захист громадян у країнах Східної Європи) (ст.викл. Рошканюк В.М.), «Співвідношення права та інтересу» (доц. Чепис О.І.).

Викладачі кафедри регулярно друкуються у фахових періодичних виданнях, беруть участь у наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Члени кафедри постійно працюють над вдосконаленням методичних матеріалів по дисциплінам, що читаються кафедрою. Розробляються збірники задач та ситуаційних завдань для проведення практичних занять

Викладачі кафедри залучаються для читання лекцій для національних меншин Закарпаття, виступають з доповідями в органах державної влади, на телебаченні по актуальним питанням цивільного та трудового права.

Читаються лекції на угорській мові для угорських національних меншин з метою ознайомлення студентів з угорським законодавством. Щорічно видається збірник наукових праць членів кафедри цивільного права.

Важливою рисою навчального процесу, що забезпечується кафедрою, є те, що студенти протягом усього навчання перебувають в оточенні практикуючих юристів-адвокатів, суддів. Зокрема, навчальний процес на кафедрі забезпечують: голова Закарпатського окружного адміністративного суду Андрійцьо В.Д. (Судова влада в Україні: проблеми вдосконалення), суддя Господарського суду Закарпатської області Ремецькі О.Ф. (Господарський процес), суддя Господарського суду Закарпатської області Пригара Л.І. (Цивільне право України), суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Іванчулинець Д.В. (Адміністративне судочинство в Україні),  суддя Перечинського районного суду, лектор Національної школи суддів України Чепурнов В.О. (Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ, Сучасні проблеми цивільного права та цивільного процесу України та ЄС,  Актуальні проблеми цивільного процесу), Голова КДКА Закарпатської області Немеш П.Ф. (Організація правової допомоги в Україні: адвокатура, нотаріат, патентні повірені, державні реєстри, Адвокатура в Україні та правових системах інших країн).

Кафедра плідно співпрацює із спорідненими кафедрами Мішкольцського державного університету (Угорщина) та Кошицького університету (Словаччина), Сегедським університетом, разом з якими проводились міжнародні науково-практичні конференції. Окремі викладачі та студенти направлялись для проходження стажування у зазначені вузи.

Викладачі кафедри також брали участь в різноманітних міжнародних практичних конференціях в м.Одеса, м.Київ, м.Харків, м. Львів, м. Запоріжжя, Мішкольц (Угорщина), Кошіце (Словакія).

Викладачі кафедри виступили співорганізаторами Міжнародної наукової конференції «Римське право і сучасність», яка відбулася в м. Одесі 11-12 травня 2012 року та видали першу частину збірника наукових доповідей в м.Ужгороді.

Викладачі кафедри беруть участь у діяльності наукових студентських гуртках «Правові проблеми в сфері трудового права та права соціального забезпечення» та «Цивільне,сімейне право та цивільний процес».За цей період усі студенти науковці виконували наукову роботу згідно отриманої наукової тематики.

Засідання кафедри цивільного права

Відповідальний за інформацію: завідувач кафедри Булеца Сібілла Богданівна
Дата оновлення сторінки: 03.04.2017