Хімічний факультет

 

Хімічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» багатий своєю славною історією. Незаперечним свідченням цього є визначні успіхи його досвідченого та авторитетного колективу та досягнення висококваліфікованих випускників, які стали гордістю нашого краю і відомі далеко за межами рідної держави.

1 вересня 1946 р. на перший курс новоствореного хімічного факультету Ужгородського державного університету прийшло навчатись 25 студентів за спеціалізацією «Хімія». Велика заслуга у його відкритті належала ректору - к.х.н., доц. Курішко А.М., який очолював на той час Ужгородський державний університет. Спочатку на факультеті здійснювалась підготовка фахівців одночасно з двох спеціальностей: фізиків та хіміків. Проте в подальшому з його складу у 1954 р.  було виокремлено фізико-математичний факультет.

З перших днів на факультеті працювали дипломовані спеціалісти. Авторитет факультету УжДУ ще більше зріс та зміцнів завдяки діяльності в складі  професорсько-викладацького колективу факультету  докторів хімічних наук, професорів І.І. Ленарського та Б.М. Дашкевича.

Важливим етапом в подальшому становленні хімічного факультету та в підготовці власних кадрів стало відкриття в 1953 р. аспірантури. Першими її аспірантами стали випускники нашого факультету: М.І. Головей (кафедра фізичної та колоїдної хімії) та І.В. Смоланка (кафедра органічної хімії). Після успішних захистів кандидатських дисертацій вони стали кандидатами хімічних наук, а згодом доцентами, докторами хімічних наук, професорами, завідувачами відповідних кафедр. При цьому М.І. Головей започаткував новий напрямок наукових досліджень та підготовку спеціалістів у галузі твердого тіла та напівпровідників. Також М.І. Головей та І.В. Смоланка успішно довгі роки у відповідні періоди працювали на посадах деканів хімічного факультету УжДУ.

Багато випускників нашого факультету стали аспірантами, а згодом провідними науковцями, професорами, керівниками відомих столичних вузів, престижних інститутів НАН України та інших країн. Це віце-президент НАН України, академік НАН України, директор Інституту Фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, доктор хімічних наук, професор В.Г. Кошечко; член-кореспонденти НАН України, доктори хімічних наук, професори: Ю.Ю. Керча, В.І. Пехньо; член-кореспондент Академії наук СРСР, доктор хімічних наук С.С. Іванчев; доктори хімічних наук, професори: декан хімічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В.В. Сухан та Б.Й. Набиванець; доктори хімічних наук: В.І. Станинець, В.В. Магдинець,  Й.Й. Ділунг, В.М. Гранчак та інші. Багато з них також згодом стали і Почесними докторами ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: В.І. Станинець, Ю.Ю. Керча,  В.Г. Кошечко, В.М. Гранчак та Почесними професорами ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: В.В. Сухан, Б.Й. Набиванець, В.І. Пехньо тощо.

Деканами факультету плідно працювали доценти та професори: П.М. Стадник (1947-1949 рр., 1952-1953 рр., 1957-1960 рр.), Т.К. Дістанов (1950-1952 рр.), В.М. Потапов (1951- 1952 рр.), С.М. Кішко (1953-1954 рр.), Х.Ю. Руденко (1954-1956 рр.), І.І. Колюшев (1956- 1960 рр.), М.І. Головей (1960-1968 рр.), І.В. Смоланка (1968-1974 рр.), Ю.В. Меліка (1974- 1980 рр.), Б.М. Єршов (1981-1986 рр., 1988-1996 рр.), Ю.В. Мигалина (1986-1988 рр.). З 1996 р. як декан хімічним факультетом успішно керує, активно примножуючи його досягнення та здобутки, д.х.н., проф. В.Г. Лендєл.

На сьогодні кадровий потенціал хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» складають досвідчені й авторитетні доктори й кандидати хімічних наук. Зокрема, за плідну  навчально-освітню, навчально-методичну, навчально-виховну та наукову діяльність серед викладачів, які зараз працюють на хімічному факультеті, отримали звання «Заслуженого працівника освіти України» - д.х.н., проф. Лендєл В.Г., д.х.н., проф. Поторій М.В.; «Заслуженого діяча науки і техніки України» – д.х.н. проф. Переш Є.Ю., д.х.н., проф. Барчій І.Є.; «Заслуженого винахідника України» – д.х.н., проф. Балог Й.С. та д.х.н., проф. Базель Я.Р., «Винахідник СРСР» – д.х.н. проф. Гомонай В.І.; Заслуженими професорами ДВНЗ «Ужгородський національний університет» стали: д.х.н., проф. Гомонай В.І., д.х.н., проф. Переш Є.Ю. та д.х.н., проф. Чундак С.Ю. Званням «Відмінника освіти України» відзначені: В.Г. Лендєл, С.Ю. Чундак, М.В. Поторій, Я.Р. Базель, В.І. Староста, Г.В. Кун, Н.П. Голуб. Чотири наші викладачі є академіками Української Технологічної Академії: В.Г. Лендєл, С.Ю. Чундак, І.Є. Барчій та Н.П. Голуб. Також декан хімічного факультету д.х.н., проф. Лендєл В.Г. нагороджений відзнакою Закарпатської ОДА - нагрудним знаком «За розвиток регіону» (посвідчення №0302, розпорядження від 20.09.2004 р.) та відзнакою Закарпатської ОДА та Закарпатської обласної ради - нагрудним знаком «За розвиток регіону» (посвідчення №1, розпорядження №21 від 02.12.2009 р.).

Зараз на хімічному факультеті ДВНЗ «Ужгородський національний університет» працює 36 викладачів, з яких 10 докторів наук, професорів, 25 кандидатів наук, доцентів. Їхніми зусиллями забезпечується читання основних хімічних та екологічних курсів не лише на хімічному, але й медичному, медичному №2, стоматологічному, біологічному, фізичному, інженерно-технічному, математичному, географічному факультетах, а також Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.

Наші професори: Головей М.І., Ворошилов Ю.В., Олексеюк І.Д., Переш Є.Ю. та ст.н.с. Гурзан М.І. як співавтори наукової роботи «Хімія, технологія і властивості складних галоген-халькогенідних матеріалів (1965-1999)» – стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 2000 року.

Підготовку хіміків та екологів забезпечують колективи п`яти кафедр:

  • · неорганічної хімії,
  • · аналітичної хімії,
  • · органічної хімії,
  • · фізичної та колоїдної хімії,
  • · екології та охорони навколишнього середовища.

Факультет забезпечує викладання навчальних курсів на хімічному, медичному, медичному №2, стоматологічному, географічному, біологічному, фізичному, математичному, інженерно-технічному факультетах та Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.. Навчально-виховний процес на факультеті забезпечують 10 професорів, 25 доцентів, 1 старший викладач та 56 співробітників. Більше 30 випускників факультету стали докторами хімічних наук і понад 150 кандидатами хімічних наук.

Для послуг студентів на факультеті є комп`ютерні класи, укомплектовані потужними персональними комп’ютерами з сучасним програмним забезпеченням.

Особливістю навчання на факультеті є те, що на 3 курсі проводиться розподіл студентів за спеціалізаціями, яких є чотири: неорганічна, аналітична, органічна, фізична та колоїдна хімія. Для кожної спеціалізації студентам читається 6–12 різних спецкурсів, проводяться практичні та лабораторні заняття в добре обладнаних хімічних лабораторіях.

Студентам, що спеціалізуються на кафедрі неорганічної хімії, читаються такі спецкурси:

  • “Вибрані розділи неорганічного матеріалознавства”, “Нанохімія та методи нанотехнології“, “Планування експерименту”, “Симетрія та властивості кристалів”, “Сучасні аспекти неорганічної хімії”, “Технологія матеріалів електронної техніки”, “Технології та властивості функціональних матеріалів”, “Хімія галогенхалькогенних неорганічних сполук”, “Хімія твердого тіла”.

 

Для студентів, які спеціалізуються на кафедрі аналітичної хімії:

  • ”Аналітична хімія довкілля”, ”Вибрані розділи аналітичної хімії”, ”Комбіновані методи аналізу”, “Методи розділення і концентрування в аналітичній хімії”, “Оптичні методи аналізу”, “Планування експерименту”, ”Теоретичні основи аналітичної хімії”.

 

Студентам, що спеціалізуються на кафедрі органічної хімії, читаються спецкурси:

  • “Методологія органічного синтезу”, “Механізми органічних реакцій”, “Органічний аналіз”, ”Фізико-хімічні методи дослідження органічних сполук”, “Хімія гетероциклічних сполук”, “Хімія лікарських засобів”.

 

Кафедрою фізичної та колоїдної хімії читаються слідуючі спецкурси:

  • “Адсорбція та адсорбенти”, “Каталіз”, “Каталіз в промисловості”, “Планування експерименту”, “Сучасна медична хімія”, “Хімічна кінетика”, ”Хімічна термодинаміка”.

Для студентів-екологів кафедрою екології та охорони навколишнього середовища читаються такі курси:

  • “Водопостачання, водовідвід, поліпшення якості води”, ”Геоінформаційні системи в екології”, ”Екологічна безпека”, “Екологічні проблеми України”, ”Екологічно-безпечна енергетика”, ”Екологія туризму та рекреаційних зон”, ”Економіка природокористування”, ”Методологія та організація наукових досліджень”, “Моделювання та прогнозування стану довкілля”, “Моніторинг довкілля”, ”Охорона та рекультивація земель”, “Системний аналіз якості навколишнього середовища”, ”Стратегія сталого розвитку”, “Урбоекологія”.

 

Кожна кафедра має чітко визначену наукову тематику науково-дослідної роботи.

Кафедра неорганічної хімії – завідувач кафедри Барчій І.Є., Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української Технологічної Академії, заступник декана з наукової роботи хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор хімічних наук, професор, член Координаційної ради з проблем “Неорганічна хімія” при НАН України. Кафедра працює в напрямку розробки теоретичних основ синтезу та вирощування монокристалів складних напівпровідникових сполук, дослідження їх фізико-хімічних та фізичних властивостей, що дає можливість одержати нові матеріали для потреб твердотільної електроніки, виготовлення іоноселективних електродів. Проводяться також роботи по одержанню та дослідженню високотемпературних надпровідних керамік. У 2000 році авторський колектив наших науковців у складі Переша Є.Ю., Ворошилова Ю.В., Гурзана М.І., Олексеюка І.Д. і Головея М.І. за вагому дослідницьку роботу “Хімія, технологія і властивості складних халькоген-галогенних матеріалів” здобув Державну премію України в галузі науки і техніки.

Кафедра аналітичної хімії – завідувач кафедри Студеняк Я.І., кандидат хімічних наук, доцент. Наукова тематика – комплексоутворення металів з електровід`ємними лігандами і органічними основами та аналітичне застосування утворених сполук. Кафедра стала методичним центром з питань впровадження нових сучасних методів аналізу в різні заводські і дослідницькі хімічні лабораторії Закарпатської області. Колективом кафедри проведено ряд фундаментальних досліджень з теорії утворення і екстракції іонних асоціатів з основними барвниками, сформульовано її основні положення, які можуть бути використані при виборі умов визначення різних елементів. Проводяться також роботи по створенню електрохімічних та оптичних хімічних сенсорів, розробки нових екстракційно-фотометричних, протічно-інжекційних, мікро-екстракційних, тест методів аналізу та автоматизації інструментально-хімічних методів.

Кафедра органічної хімії – завідувач кафедри Онисько М.Ю., кандидат хімічних наук, доцент. Кафедра працює над дослідженням реакції електрофільної гетероциклізації ненасичених сполук, які проявляють біологічну активність та напівпровідникові властивості.

Кафедра фізичної та колоїдної хімії – завідувач кафедри Голуб Н.П., к.х.н., доцент, заступник декана з навчальної роботи хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», академік Української Технологічної Академії, «Відмінник освіти України». На кафедрі фізичної та колоїдної хімії проводяться дослідження щодо вивчення механізму та кінетики процесів селективного окиснення метану та його гомологів, а також розробки шляхів використання природних сорбентів для очищення об’єктів навколишнього середовища: атмосфери, природних та стічних вод, ґрунтів та живих організмів від небезпечних забруднювачів (радіонуклідів, важких металів тощо). В наукових лабораторіях кафедри студенти під керівництвом досвідчених вчених здійснюють пошукові роботи по розробці нових ефективних і високоселективних каталізаторів та сорбентів для різних галузей промисловості й охорони навколишнього середовища.

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища – завідувач кафедри Чундак С.Ю., д.х.н., професор, академік Української Технологічної Академії, «Відмінник освіти України», Заслужений професор ДВНЗ «Ужгородський національний університет», член Координаційної ради з проблем “Неорганічна хімія” при НАН України. Кафедра займається науковими дослідженнями щодо розробки теоретичних та практичних методів моніторингу технологічних процесів та об`єктів довкілля. Наукові зусилля кафедри спрямовані на проведення прикладних досліджень оцінки екологічного стану об`єктів довкілля та визначення антропогенного навантаження на них, розробки екологічно-безпечних технологій утилізації промислових відходів, комплексного використання сировини та моделювання і прогнозування стану довкілля.

 

Здобуті теоретичні знання студенти закріплюють під час навчальних, педагогічних та виробничих практик. При кожній кафедрі діють наукові гуртки, в яких наші вихованці можуть виконувати цікаві експериментальні дослідження. Одержані результати доповідаються на щорічних студентських конференціях. Найкращі роботи відзначаються грамотами та цінними призами. Свої дослідження студенти оформляють у вигляді наукових статей, курсових та дипломних робіт.

Після закінчення четвертого курсу студенти отримують диплом бакалавра з хімії або екології. Після цього вони мають можливість продовжувати навчання в магістратурі. Закінчивши повний курс навчання, випускники факультету отримують:

зі спеціальності 014 Середня освіта – диплом магістра із присвоєнням кваліфікації “Магістр хімії та екології, вчитель хімії та екології”;

зі спеціальності 102 Хімія – диплом магістра із присвоєнням кваліфікації “Магістр хімії, хімік”;

зі спеціальності 101 Екологія – диплом магістра із присвоєнням кваліфікації “Магістр екології, еколог, організатор природокористування”.

 

Випускники хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» направляються на роботу вчителями шкіл, технікумів, коледжів, фахівцями-експертами на митниці, екологічні та хімічні лабораторії різних підприємств. Студенти, які виявили нахили і здібності до науково-дослідної роботи продовжують навчання в аспірантурі, яка відкрита при кожній кафедрі.

Отже, з радістю запрошуємо до свого колективу всіх, хто щиро прагне присвятити своє життя захоплюючому і надзвичайно цікавому світу хімії та екології, розширюючи наукові горизонти новими геніальними відкриттями!

 

 

Відповідальний за інформацію: Лендєл Василь Георгійович
Дата оновлення сторінки: 14.07.2017