Хімічний факультет

Хімічний факультет відкрито в 1946 році. За час його існування підготовлено значну кількість висококваліфікованих випускників: понад 4300 хіміків та більше 500 екологів, які успішно працюють у різних галузях науки, освіти, народного господарства та промисловості.

Хімічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» проводить підготовку фахівців за наступними галузями та спеціальностями: 

 

1)    галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка;

спеціальність: 014 Середня освіта;

спеціалізація: Хімія; 

2)    галузь знань: 10 Природничі науки;

спеціальність: 102 Хімія;

спеціалізація: Хімія; 

3)    галузь знань: 10 Природничі науки;

спеціальність: 101 Екологія;

спеціалізація: Екологія та охорона навколишнього середовища.

 

Якісну підготовку хіміків та екологів забезпечують професорсько-викладацькі колективи п`яти кафедр:

 • · неорганічної хімії,
 • · аналітичної хімії,
 • · органічної хімії,
 • · фізичної та колоїдної хімії,
 • · екології та охорони навколишнього середовища. 

Факультет забезпечує викладання навчальних курсів на хімічному, медичному, медичному №2, стоматологічному, географічному, біологічному, фізичному, математичному, інженерно-технічному факультетах та Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки.. Навчально-виховний процес на факультеті забезпечують 10 професорів, 25 доцентів, 1 старший викладач та 56 співробітників. Більше 30 випускників факультету стали докторами хімічних наук і понад 150 кандидатами хімічних наук.

Для послуг студентів на факультеті є комп`ютерні класи, укомплектовані потужними персональними комп’ютерами з сучасним програмним забезпеченням.

Особливістю навчання на факультеті є те, що на 3 курсі проводиться розподіл студентів за спеціалізаціями, яких є чотири: неорганічна, аналітична, органічна, фізична та колоїдна хімія. Для кожної спеціалізації студентам читається 6–12 різних спецкурсів, проводяться практичні та лабораторні заняття в добре обладнаних хімічних лабораторіях.

Студентам, що спеціалізуються на кафедрі неорганічної хімії, читаються такі спецкурси :

 • “Вибрані розділи неорганічного матеріалознавства”,
 • “Нанохімія та методи нанотехнології“,
 • “Планування експерименту”,
 • “Симетрія та властивості кристалів”,
 • “Сучасні аспекти неорганічної хімії”,
 • “Технологія матеріалів електронної техніки”,
 • “Технології та властивості функціональних матеріалів”,
 • “Хімія галогенхалькогенних неорганічних сполук”,
 • “Хімія твердого тіла”. 

Для студентів, які спеціалізуються на кафедрі аналітичної хімії:

 • ”Аналітична хімія довкілля”,
 • ”Вибрані розділи аналітичної хімії”,
 • ”Комбіновані методи аналізу”,
 • “Методи розділення і концентрування в аналітичній хімії”,
 • “Оптичні методи аналізу”,
 • “Планування експерименту”,
 • ”Теоретичні основи аналітичної хімії”. 

Студентам, що спеціалізуються на кафедрі органічної хімії, читаються спецкурси:

 • “Методологія органічного синтезу”,
 • “Механізми органічних реакцій”,
 • “Органічний аналіз”,
 • ”Фізико-хімічні методи дослідження органічних сполук”,
 • “Хімія гетероциклічних сполук”,
 • “Хімія лікарських засобів”.

Кафедрою фізичної та колоїдної хімії читаються слідуючі спецкурси:

 • “Адсорбція та адсорбенти”,
 • “Каталіз”,
 • “Каталіз у промисловості”,
 • “Планування експерименту”,
 • “Сучасна медична хімія”,
 • “Хімічна кінетика”,
 • ”Хімічна термодинаміка”. 

Для студентів-екологів кафедрою екології та охорони навколишнього середовища читаються такі курси:

 • “Водопостачання, водовідвід, поліпшення якості води”,
 • ”Геоінформаційні системи в екології”,
 • ”Екологічна безпека”,
 • “Екологічні проблеми України”,
 • ”Екологічно-безпечна енергетика”,
 • ”Екологія туризму та рекреаційних зон”,
 • ”Економіка природокористування”,
 • ”Методологія та організація наукових досліджень”,
 • “Моделювання та прогнозування стану довкілля”,
 • “Моніторинг довкілля”,
 • ”Охорона та рекультивація земель”,
 • “Системний аналіз якості навколишнього середовища”,
 • ”Стратегія сталого розвитку”,
 • “Урбоекологія”. 

Здобуті теоретичні знання студенти закріплюють під час навчальних, педагогічних та виробничих практик. При кожній кафедрі діють наукові гуртки, в яких наші вихованці можуть виконувати цікаві експериментальні дослідження. Одержані результати доповідаються на щорічних студентських конференціях. Найкращі роботи відзначаються грамотами та цінними призами. Свої дослідження студенти оформляють у вигляді наукових статей, курсових та дипломних робіт.

Після закінчення четвертого курсу студенти отримують диплом бакалавра з хімії або екології. Після цього вони мають можливість продовжувати навчання в магістратурі. Закінчивши повний курс навчання, випускники факультету отримують:

 • зі спеціальності 014 Середня освіта – диплом магістра із присвоєнням кваліфікації “Магістр хімії та екології, вчитель хімії та екології”;
 • зі спеціальності 102 Хімія – диплом магістра із присвоєнням кваліфікації “Магістр хімії, хімік”;
 • зі спеціальності 101 Екологія – диплом магістра із присвоєнням кваліфікації “Магістр екології, еколог, організатор природокористування”.

Кожна кафедра має чітко визначену наукову тематику науково-дослідної роботи.

Кафедра неорганічної хімії – завідувач кафедри Барчій І.Є., Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української Технологічної Академії, заступник декана з наукової роботи хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор хімічних наук, професор, член Координаційної ради з проблем “Неорганічна хімія” при НАН України. Кафедра працює в напрямку розробки теоретичних основ синтезу та вирощування монокристалів складних напівпровідникових сполук, дослідження їх фізико-хімічних та фізичних властивостей, що дає можливість одержати нові матеріали для потреб твердотільної електроніки, виготовлення іоноселективних електродів. Проводяться також роботи по одержанню та дослідженню високотемпературних надпровідних керамік. У 2000 році авторський колектив наших науковців у складі Переша Є.Ю., Ворошилова Ю.В., Гурзана М.І., Олексеюка І.Д. і Головея М.І. за вагому дослідницьку роботу “Хімія, технологія і властивості складних халькоген-галогенних матеріалів” здобув Державну премію України в галузі науки і техніки.

Кафедра аналітичної хімії – завідувач кафедри Студеняк Я.І., кандидат хімічних наук, доцент. Наукова тематика – комплексоутворення металів з електровід`ємними лігандами і органічними основами та аналітичне застосування утворених сполук. Кафедра стала методичним центром з питань впровадження нових сучасних методів аналізу в різні заводські і дослідницькі хімічні лабораторії Закарпатської області. Колективом кафедри проведено ряд фундаментальних досліджень з теорії утворення і екстракції іонних асоціатів з основними барвниками, сформульовано її основні положення, які можуть бути використані при виборі умов визначення різних елементів. Проводяться також роботи по створенню електрохімічних та оптичних хімічних сенсорів, розробки нових екстракційно-фотометричних, протічно-інжекційних, мікро-екстракційних, тест методів аналізу та автоматизації інструментально-хімічних методів.

Кафедра органічної хімії – завідувач кафедри Онисько М.Ю., кандидат хімічних наук, доцент. Кафедра працює над дослідженням реакції електрофільної гетероциклізації ненасичених сполук, які проявляють біологічну активність та напівпровідникові властивості.

Кафедра фізичної та колоїдної хімії – завідувач кафедри Голуб Н.П., к.х.н., доцент, заступник декана з навчальної роботи хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», академік Української Технологічної Академії, «Відмінник освіти України». На кафедрі фізичної та колоїдної хімії проводяться дослідження щодо вивчення механізму та кінетики процесів селективного окиснення метану та його гомологів, а також розробки шляхів використання природних сорбентів для очищення об’єктів навколишнього середовища: атмосфери, природних та стічних вод, ґрунтів та живих організмів від небезпечних забруднювачів (радіонуклідів, важких металів тощо). В наукових лабораторіях кафедри студенти під керівництвом досвідчених вчених здійснюють пошукові роботи по розробці нових ефективних і високоселективних каталізаторів та сорбентів для різних галузей промисловості й охорони навколишнього середовища.

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища – завідувач кафедри Чундак С.Ю., д.х.н., професор, академік Української Технологічної Академії, «Відмінник освіти України», Заслужений професор ДВНЗ «Ужгородський національний університет», член Координаційної ради з проблем “Неорганічна хімія” при НАН України. Кафедра займається науковими дослідженнями щодо розробки теоретичних та практичних методів моніторингу технологічних процесів та об`єктів довкілля. Наукові зусилля кафедри спрямовані на проведення прикладних досліджень оцінки екологічного стану об`єктів довкілля та визначення антропогенного навантаження на них, розробки екологічно-безпечних технологій утилізації промислових відходів, комплексного використання сировини та моделювання і прогнозування стану довкілля.

Випускники хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» направляються на роботу вчителями шкіл, технікумів, коледжів, фахівцями-експертами на митниці, екологічні та хімічні лабораторії різних підприємств. Студенти, які виявили нахили і здібності до науково-дослідної роботи продовжують навчання в аспірантурі, яка відкрита при кожній кафедрі.

Отже, з радістю запрошуємо до свого колективу всіх, хто щиро прагне присвятити своє життя захоплюючому і надзвичайно цікавому світу хімії та екології, розширюючи наукові горизонти новими геніальними відкриттями!

Відповідальний за інформацію: Лендєл Василь Георгійович
Дата оновлення сторінки: 12.07.2017