НДІ державно-конфесійного права та державно-церковних відносин

Науково-дослідний інститут державно-конфесійного права та державно-церковних відносин утворений Наказом № 263/01-03 від 30 грудня 2013 року ректора ДВНЗ «Ужгородський національний університет», професора Федора Ващука.

Підписання Угоди про співпрацю між НДІ та Богословським факультетом Софійського університету (декан факультету, доц. Александр Омарчевські)

Затверджений рішенням Вченої Ради ДВНЗ «Ужгородський національний університет» від 23 січня 2014 року (протокол № 5-2013/2014) 

Державно-конфесійне право – галузь публічного права, яка включає правові норми, встановлені державним законодавством, нормативні акти міжнародного та європейського права, що регулюють правовий статус церков і релігійних організацій у державі й державно-церковні відносини в цілому.

Згідно з Положенням про діяльність НДІ, основними завданнями інституту є:
 • комплексний розвиток правової науки, координація, організація проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі державно-конфесійного права та державно-церковних відносин;
 • консолідація інтелектуального потенціалу наукових працівників науково-дослідних установ та професорсько-викладацького складу навчальних закладів юридичного профілю, духовних навчальних закладів та організація науково-дослідницької діяльності в галузі вивчення державно-конфесійних відносин в Україні;
 • наукове забезпечення правотворчої діяльності органів державної влади та управління у сфері свободи совісті та віросповідання, підготовка практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • вивчення та узагальнення механізмів реалізації актів законодавства у галузі державно-конфесійного права;
 • аналіз законопроектів у галузі державно-конфесійного права та державно-церковних відносин у порівнянні із західноєвропейськими та американськими аналогами, узагальнення світового досвіду правового регулювання суспільних відносин у галузі державно-конфесійного права;
 • сприяння поширенню правової інформації, формуванню правосвідомості громадян, розвитку юридичної освіти;
 • розроблення нових напрямків у галузях правової науки;
 • пропаганда досягнень правової науки і сприяння поширенню наукових знань у галузі державно-конфесійного права та державно-церковних відносин.

Підписання Угоди про співпрацю між НДІ та Інститутом філософії права, релігійного права та права культури Віденського університету (директор Інституту, проф. Ріхард Потц)

Реалізуючи основні завдання, новоутворений підрозділ:
 • виконує фундаментальні та прикладні дослідження розвитку законодавства в галузі державно-конфесійного права та державно-церковних відносин;
 • бере участь у підготовці загальнодержавних та регіональних програм;
 • складає аналітичні iнформацiйнi огляди стану та тенденцій розвитку законодавства в галузі державно-конфесійного права, аналізує практику застосування цього законодавства i на цій підставі розробляє методики співпраці церков та релігійних організацій з органами державної влади;
 • проводить наукові дослідження й на основі їх результатів розробляє пропозиції щодо вдосконалення.

З метою координації та розвитку науково-дослідницької діяльності у сфері вищої освіти та державно-церковних відносин, сприяння наукової діяльності у галузях державно-конфесійного та канонічного права, порівняльного правознавства, наукових досліджень в міждисциплінарних областях права, керівництвом НДІ  та ініціативною групою духовенства Української Православної Церкви і відомих науковців-правників була здійснена державна реєстрація громадської організації “Українське товариство церковного та канонічного права”.

Українське товариство церковного та канонічного права є добровільною, неприбутковою громадською організацією з правом юридичної особи та здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України.

Після зустрічі з Головою Конференції єпископів Німеччини, кардиналом Мюнхена та Фрайзингу Рейнхардом Марксом

Згідно зі Статутом цілями Товариства є:
 • консолідація інтелектуального потенціалу наукових працівників науково-дослідних установ та професорсько-викладацького складу навчальних закладів юридичного профілю, духовних навчальних закладів та організація науково-дослідницької діяльності в галузі вивчення державно-конфесійного та канонічного права в Україні;
 • збір, узагальнення та сприяння поширенню правової інформації, формуванню правосвідомості громадян, розвитку юридичної освіти;
 • створення умов для якісної освіти студентства, молоді та підвищення наукової кваліфікації викладачів;
 • створення єдиного інформаційного поля спілкування для науковців, викладачів, студентства, молоді у галузях державно-конфесійного та канонічного права;
 • сприяння державно-церковного діалогу, єдності у сфері науково-просвітницької діяльності та духовно-морального просвітництва;
 • укріплення та розвиток союзу релігії, культури та науки – як найважливішого принципу української суспільної думки.

Під час робочої зустрічі з Префектом Конгрегації католицької освіти, Великим Канцлером Григоріанського університету кардиналом Зеноном Грохолевські

Установчими зборами засновників Українського товариства церковного та канонічного права президентом Товариства обраний доктор богослов’я, кандидат юридичних наук, член Чеського та Австрійського товариств церковного права, директор Науково-дослідного інституту державно-конфесійного  права та державно-церковних відносин Ужгородського національного університету архімандрит Євфросин (Білаш). Віце-президентами Товариства обрані доктор юридичних наук, професор, декан факультету європейського права та правознавства Ужгородського національного університету Ярослав Лазур та доктор юридичних наук, доктор теології, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії Правових наук України, Вчений секретар Південного центру Національної академії Правових наук України Євген Стрельцов.

Після нагородження орденом Польської Православної Церкви св. рівноап. Марії Магдалини разом з архієпископом Люблинським та Холмським Авелем (Поплавським)

Науково-дослідний інститут державно-конфесійного права та державно-церковних відносин активно розвиває міжнародні зв’язки. Від часу відкриття НДІ були підписані Угоди про співпрацю з Богословським факультетом Софійського університету (м.Софія, 19.03.2014), Інститутом філософії права, релігійного права та права культури Віденського університету (м.Відень, 22.05.2014), Полтавською місіонерською духовною семінарією Української Православної Церкви (м.Ужгород, 8.10.2014). Керівництвом НДІ досягнуті домовленості про підписання ряду Угод найближчим часом із відповідними науковими та освітніми інституціями Західної та Центральної Європи.

Директор НДІ: Архімандрит Євфросин
Дата оновлення: 10.10.2014