For University Entrants

Правила прийому до ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Правила прийому до ДВНЗ "УжНУ" розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому, затверджуються Вченою радою, розміщуються на веб-сайті і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

Правила прийому подаються ДВНЗ "УжНУ", що претендує на отримання місць за кошти державного бюджету на підготовку фахівців ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного спрямувань), до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей.

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому за скороченими термінами навчання осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста
Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому осіб, які здобули ОС бакалавра (ОКР спеціаліста), для здобуття ОС магістра

 

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 29.05.2017